મરવું નથી

eye

મરવું નથી

પ્રેમની વાતો કરી ફરવું નથી;

વાયદા મોટા કરી ફરવું નથી

ડૂબવામાં છે મજા એવી મને;

નેણમાં તારા રહી ખરવું નથી

ગાલ પરના તલ પરે કુરબાન હુ;

તલ પરેથી ના મને સરવું નથી

પ્રેમ તારો જીન્દગી મારી બની;

જીન્દગીના ઝેર પી મરવું નથી;

દિલ ‘ધુફારી’નું ઘણું મજબુત છે;

મોત છો સામે રહે ડરવું નથી

૨૭-૦૯-૨૦૧૪

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: