મરવું નથી

eye

મરવું નથી

પ્રેમની વાતો કરી ફરવું નથી;

વાયદા મોટા કરી ફરવું નથી

ડૂબવામાં છે મજા એવી મને;

નેણમાં તારા રહી ખરવું નથી

ગાલ પરના તલ પરે કુરબાન હુ;

તલ પરેથી ના મને સરવું નથી

પ્રેમ તારો જીન્દગી મારી બની;

જીન્દગીના ઝેર પી મરવું નથી;

દિલ ‘ધુફારી’નું ઘણું મજબુત છે;

મોત છો સામે રહે ડરવું નથી

૨૭-૦૯-૨૦૧૪