‘સા’થી મળી’

સખી

‘સા’થી મળી’

જે જગાએ તું હતી મુજને મળી;

એ જગાએ આંખથી આંખો લડી

પ્રેમ કેરી કો લત્તા પલ્વિત થઇ;

ઉગતા અંકુરની ખીલી કળી

એ કળીની ફોરતી ફોરમ તણી;

એ ખબર ફેલાઇ ભમરાને મળી

નર ભમરની આંખમાં ઉત્સુકતા;

જોઇ તારા નેણની પાંપણ ઢળી

કેટલા ઘાયલ થયા નિરાશ પણ;

કેટલા હૈયા મહીં ખાલી ચડી

એક બીજાને મળી પુછી રહ્યા;

કેમ ના એ કોઇના હાથે ચડી

એજ સમજાતું નથી સૌ લોકને;

તું ‘ધુફારી’ને ભલા સા’થી મળી

૨૫-૦૯-૨૦૧૪

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: