મુક્તક (૯)

Pearls A

મુક્તક (૯)

કોકિલા ગીતો મધુરા ગાય છે,

જો મધુકર સાંભળી હરખાય છે;

આ ‘ધુફારી’ રાત દી’ જોતો રહે,

ફૂલ ઊગડે મઘમઘે કરમાય છે.    

-0-

શિલ્પ જુનામાં નવું કૈં કોતરી શકતા નથી,

રથ મહીં વૈશાખનંદન જોતરી શકતા નથી;

જાણતો એવું ‘ધુફારી’ ઇશને આધીન છે,

હસ્તરેખાને નવી કૈ ચીતરી શકતા નથી.

-0-

ભલે વેરાન વગાડો હોય પણ એમાં ચમન લાગે,

ધરા પર ફૂલની ચાદર કસુંબલ કો’ ગવન લાગે;

‘ધુફારી’ મગ્ન હો પોતા મહીં એવો સમય આવે,

અચાનક દ્વાર ખખડે ને કોઇનું આગમન લાગે.

૩૧-૧૨-૨૦૧૩

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: