એ વલખતી’તી

Nirash

 

એ વલખતી’તી

એ હતી ગમગીન બેચેની છલકતી’તી

એ હતી નિરાશ નિરાશા ટપકતી’તી

ગરમ ભરતી’તી નિસાસા એ થયા ભેગા;

આગ જાણે ઉદ્‍ભવી એથી સળગતી’તી

જેટલા અરમાન જોયા તે થયા પથ્થર;

મીણ સમ ચોપાસથી જાણે પિગળતી’તી

પીગળી જાતા બધે પથરાઇ ગઇ એવી;

કાંચની તૂટી કરચ લોહી નિગળતી’તી

આંખ ભીની થઇ ગઇ જોયું ‘ધુફારી’એ;

પામવાને પ્રેમ કોનો એ વલખતી’તી

૦૬-૦૯-૨૦૧૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: