એ વલખતી’તી

Nirash

 

એ વલખતી’તી

એ હતી ગમગીન બેચેની છલકતી’તી

એ હતી નિરાશ નિરાશા ટપકતી’તી

ગરમ ભરતી’તી નિસાસા એ થયા ભેગા;

આગ જાણે ઉદ્‍ભવી એથી સળગતી’તી

જેટલા અરમાન જોયા તે થયા પથ્થર;

મીણ સમ ચોપાસથી જાણે પિગળતી’તી

પીગળી જાતા બધે પથરાઇ ગઇ એવી;

કાંચની તૂટી કરચ લોહી નિગળતી’તી

આંખ ભીની થઇ ગઇ જોયું ‘ધુફારી’એ;

પામવાને પ્રેમ કોનો એ વલખતી’તી

૦૬-૦૯-૨૦૧૪