મુક્તક(૮)

Pearls

 

મુક્તક(૮)

હ્રદયની હવેલી સજાવી તો જો,

સભઓ કવિની ગજાવી તો જો;

ગગનના ઝરૂખે સરેલો ધરા પર,

મળ્યો જે કનકવો ચગાવી તો જો

૧૮-૦૮-૨૦૧૪

ધુપ છાંવ આવતી રહે ખાળી રહ્યા છીએ,

સુખનો વિચાર પ્રેમથી ટાળી રહ્યા છીએ;

ધુફારીઆમ તો કરવા પણ ચાહે છે ઘણું,

જીન્દગી તણી રાહને અમે વાળી રહ્યા છીએ. 

૦૭-૧૧-૨૦૧૩

સમયને ચાહવાથી કદી બાંધી નહીં જવાય,

ભુખને હાંડલામાં કદી રાંધી નહીં ખવાય;

નેતાને અભિનેતા થતા ‘ધુફારી’ જોય છે,

દેખાવ કરવાથી કદી ગાંધી નહી થવાય.

૩૦-૧૨-૨૦૧૩