મુક્તક

Pearls

‘મુક્તક’

ના રહી મિઠાસ મોરસમાં હવે,

દિલ નથી કે મન નથી વસમાં હવે

દાખલા શાને ‘ધુફારી’ તું ગણે,

ચાલ બદલી નાખીએ ચશ્મા હવે

૨૨-૦૩-૨૦૧૩

સમયને પારખીને બદલો તેવો રંગ તમે,

લોકો નથી એ જાણતા કેવા છો દબંગ તમે;

વાકેફ છે ‘ધુફારી’ તમારી રગ રગ થકી,

કરો છો ભવ્ય અભિનયથી સૌને દંગ તમે

૩૧-૧૨-૨૦૧૨

તાલ તબલા ‘ધુફારી’ હાથમાં પખવાઝ છે

સંગીત સર્જન કારણે નિત નવો રિયાઝ છે

મન મણિધર ડોલતો એ સાંભળી જાતો સદા

બાગ,ટહુકા,બાંકડા,ઠંડી હવા ને સાંજ છે

૩૧-૧૨-૨૦૧૩

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: