મુક્તક

Pearls

‘મુક્તક’

ના રહી મિઠાસ મોરસમાં હવે,

દિલ નથી કે મન નથી વસમાં હવે

દાખલા શાને ‘ધુફારી’ તું ગણે,

ચાલ બદલી નાખીએ ચશ્મા હવે

૨૨-૦૩-૨૦૧૩

સમયને પારખીને બદલો તેવો રંગ તમે,

લોકો નથી એ જાણતા કેવા છો દબંગ તમે;

વાકેફ છે ‘ધુફારી’ તમારી રગ રગ થકી,

કરો છો ભવ્ય અભિનયથી સૌને દંગ તમે

૩૧-૧૨-૨૦૧૨

તાલ તબલા ‘ધુફારી’ હાથમાં પખવાઝ છે

સંગીત સર્જન કારણે નિત નવો રિયાઝ છે

મન મણિધર ડોલતો એ સાંભળી જાતો સદા

બાગ,ટહુકા,બાંકડા,ઠંડી હવા ને સાંજ છે

૩૧-૧૨-૨૦૧૩