શું વાત કરો છો (૨)

murkanu

 

શું વાત કરો છો (૨)

        એક દરિયા કિનારે માછલી પકડવાની હરિફાઇ હતી તેમાં શરત એ હતી કે, ૧૦ મીનિટમાં કોણ વધુ માછલીઓ પકડે શકે છે.સૌ પોતાની હોડી લઇને દરિયામાં ઉતર્યા અ,ને પાણીમાં જાળ ફેંકી.રજનીકાંત પોતાની હોડીમાં એમ જ ઊભો રહ્યો.

          ૯ મીનિટ પસાર થઇ ગઇ સૌ રજનીકાંત પર હસવા લાગ્યા.દસમી મીનિટે રજનીકાંતે ગાવાનું શરૂ કર્યું…વ્હાય ધિસ કોલાવારી.…કોલાવારી….કોલાવારી…દી

અને પાણીમાંથી ઉછળીને બહાર આવેલી માછલીઓનો હોડીમાં ઢગલો થઇ ગયો.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: