મુક્ત્તક (૫)

Pearls A

મુક્ત્તક (૫)

ઊંઘના જ સમયે કાં મેઘધનુષ રચાય છે,

વિચારોના વમળ પણ તે પછી સર્જાય છે

‘ધુફારી’ કસમય પણ કેમ ઊઘી જાય છે

એકાંત ખંડમાંય ક્યાં આંખો મીચાય છે     

૨૯-૧૨-૨૦૧૨

મને મલકી મલે છે તું છતાં પણ રોજ પુછું છું,

સખી તું કેમ છે એવા સવાલો હું રોજ પુછું છું;

‘ધુફારી’ને ગમે છે ગાલ લીસ્સાથી થતા સ્પંદન,

તમે રડતા નથી તો પણ તમારી આંખ લૂછું છું

૩૦-૧૨-૨૦૧૨

ઝુમર જાજમ બારીએ પરદો લિસ્સો હોય છે,

ફૂલ બૂટાની કમાનો પલંગ અરિસો હોય છે;

આ બધુ ના હોય તો પણ ‘ધુફારી’ બેસે સદા,

ઘરનો સૌથી વધુ સુશોભિત હિસ્સો હોય છે

૩૧-૧૨-૨૦૧૨

શું વાત કરો છો (૨)

murkanu

 

શું વાત કરો છો (૨)

        એક દરિયા કિનારે માછલી પકડવાની હરિફાઇ હતી તેમાં શરત એ હતી કે, ૧૦ મીનિટમાં કોણ વધુ માછલીઓ પકડે શકે છે.સૌ પોતાની હોડી લઇને દરિયામાં ઉતર્યા અ,ને પાણીમાં જાળ ફેંકી.રજનીકાંત પોતાની હોડીમાં એમ જ ઊભો રહ્યો.

          ૯ મીનિટ પસાર થઇ ગઇ સૌ રજનીકાંત પર હસવા લાગ્યા.દસમી મીનિટે રજનીકાંતે ગાવાનું શરૂ કર્યું…વ્હાય ધિસ કોલાવારી.…કોલાવારી….કોલાવારી…દી

અને પાણીમાંથી ઉછળીને બહાર આવેલી માછલીઓનો હોડીમાં ઢગલો થઇ ગયો.