શું વાત કરો છો?

murkanu

 

‘શું વાત કરો છો?’

એક જગાએ કોન્ગ્રેસ અને ભાજપના કાર્યકરો ભેગા થઇ આકાશ તરફ જોઇ રહ્યા હતા

રજનીઃ આ બંને પક્ષના માણસો ભેગા થઇ ને આકાશમાં શું જુવે છે?

કાન્તઃ  ચુંટણી પ્રચાર માટે રજનીકાન્તને બોલાવ્યો છે.

રજનીઃ  તો એ ક્યા પક્ષનો પ્રચાર કરવાનો છે?

કાન્તઃ   એ નક્કી કરવા માટે જ રજનીકાન્તે ટોસ કરેલો એ સિક્કો હજી સુધી             નીચે  નથી આવ્યો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: