શું વાત કરો છો?

murkanu

 

‘શું વાત કરો છો?’

એક જગાએ કોન્ગ્રેસ અને ભાજપના કાર્યકરો ભેગા થઇ આકાશ તરફ જોઇ રહ્યા હતા

રજનીઃ આ બંને પક્ષના માણસો ભેગા થઇ ને આકાશમાં શું જુવે છે?

કાન્તઃ  ચુંટણી પ્રચાર માટે રજનીકાન્તને બોલાવ્યો છે.

રજનીઃ  તો એ ક્યા પક્ષનો પ્રચાર કરવાનો છે?

કાન્તઃ   એ નક્કી કરવા માટે જ રજનીકાન્તે ટોસ કરેલો એ સિક્કો હજી સુધી             નીચે  નથી આવ્યો.