મન પાંચમ

Rose-06

‘મન પાંચમ’

મન પાંચમના મેળે જાવા અસવારી પલાણી લો;

મનનો માણિગર મળે તો મનભરીને માણી લો.

અરસ પરસના ઉરમાં ત્યારે કેવી સરગમ વાગે છે;

એક બીજાના મનની વાતો સાથે બેસી જાણી લો.

મનમાં મેઘાડંબર છાયે ઝરમર સરવાણી વરસે;

આંખ મીંચીને એ પર ઝિલી મસ્તી એની માણી લો.

ભીંજાયેલા તન પર વાયુ ઠંડીનો અણસાર કરે;

વૃક્ષ ઘટા હેઠળ ઝંખે મન હૂફ મેળવવા માણી લો.

આવી વાતો ને ઘટનાઓ ‘ધુફારી’ સાભળતો આવ્યો;

એતો સાંભળવા માંગે કો નવી અજબ કહાણી હો.

૧૮-૦૪-૨૦૧૪