મુક્તકો ૧

Pearls

મુક્તકો

ઊંઘના જ સમયે કાં મેઘધનુષ રચાય છે,

વિચારોના વમળ પણ તે પછી સર્જાય છે

‘ધુફારી’ કસમય પણ કેમ ઊઘી જાય છે

એકાંત ખંડમાંય ક્યાં આંખો મીચાય છે

૨૯-૧૨-૨૦૧૨

મને મલકી મલે છે તું છતાં પણ રોજ પુછું છું,

સખી તું કેમ છે એવા સવાલો હું રોજ પુછું છું;

‘ધુફારી’ને ગમે છે ગાલ લીસ્સાથી થતા સ્પંદન,

તમે રડતા નથી તો પણ તમારી આંખ લૂછું છું

૩૦-૧૨-૨૦૧૨

ઝુમર જાજમ બારીએ પરદો લિસ્સો હોય છે,

ફૂલ બૂટાની કમાનો પલંગ અરિસો હોય છે;

આ બધુ ના હોય તો પણ ‘ધુફારી’ બેસે સદા,

ઘરનો સૌથી વધુ સુશોભિત હિસ્સો હોય છે

૩૧-૧૨-૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: