શકતા નથી

RATH

શકતા નથી

જે પળો વિતી ગયેલી આંતરી શકતા નથી;

વેગથી વહેતા પવનને કાતરી શકતા નથી.

લોક જો ચાહે બદલવા જે છબી અંકાઇ ગઇ

ચિત્ર જુના પર નવું કંઇ ચિતરી શકતા નથી,

હોય ખામી શિલ્પમાં શિલ્પી જ એ જાણી શક્ર

શિલ્પ જુનામાં નવું કૈં કોતરી શકતા નથી,

જીવતર જો બોજ લાગે ભાર એ સહેવાય ના

અંત એનો આણવા યમ નોતરી શકતા નથી

આ ‘ધુફારી’ની સવારી ઉપડી બહુ શાનથી;

રથ મહીં વૈશાખનંદન જોતરી શકતા નથી;

૨૬-૦૧-૨૦૧૪