શે’ર

Rose-09

શે’ર

પાનીઓ નાજુકના બહાને આમ પગલા ના ભરો;

રાત રસ્તે થઇ જશે યા તોધુફારીનહી મળે

૦-

મધપુડો જ્યા હોય ત્યાં માખી મણમણે

લુખા સુકાનાધુફારીલેખા કર તો કેટલા?

૦-

આંખ અણિયાણી કરી તિરછી નજરે ના જુઓ;

છે ‘ધુફારી’નું હ્રદય કોમળ બહુ ઘાયલ થશે.

-૦-

હ્રદયના શોંણિત મહીં બોડી કલમને જે લખ્યું;

મર્મ જો સમજો ‘ધુફારી’ શું તને કહેવા ચહે.

૧૪-૧૧-૨૦૧૩

વફાદારી હિમાલય સમી અડગ હોય છે;

પણ ધુફારી બેવફાઇ ગમે ત્યાંથી નીકળે

-૦-

વિચારના સંગાથમાં કેટલું ઊંચે ગયા?;

જયાં ‘ધુફારી’ જોય નીચે સીડીઓ ગાયબ હતી.

-૦-

રાહ ખરબચડી પરે મગરૂર થઇ ચાલ્યા પછી;

હાથ સેં જાલ્યો ‘ધુફારી’લપસી જવાની બીકમાં?

-૦-

ઘણી નજરો તણો છે કેફ આંખોમાં;

તેથી ‘ધુફારી’ને શરાબી ના કહો

૦૭-૦૧-૨૦૧૪

 

મહેંદી મુકેલા હાથ હૈયા પરે ના મુકશો;

‘ધુફારી’ની દિલ પરે છાપ અમીટ રહી જશે.

-૦-

અભિસારિકાઓ કેટલી આવી અને ચાલી ગઇ;

દિલ તણી દિવાલ કોરી છે ‘ધુફારી’ની હજુ.

-૦-

નેણમાં ન મેશ આંજો યા પછી રડશો નહીં;

આંસુઓ કાળા વહે તો ‘ધુફારી’ને ના ગમે.

-૦-

આંખમાં આંસુ છુપાવી તું જરૂર બેઠી હશે;

નહીંતર ‘ધુફારી’ના ગળે ડૂમા ભરાયા કેમ છે?

૦૭-૦૧-૨૦૧૪

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: