વર્ષાની આશા

FARMER

વર્ષાની આશા

(રાગઃમોહરે તાલ મિલે નદીકે જલમે….)

ઘરના મોભ વહે આંગણમાં ને,આંગણ વહેતા ગલિયોમાં

ગલી ગલી વહેતા વહેતા.ઓગનમાં જાય….ઘરના મોભ

ખેડૂ સૌ મીટ માંડી જોતા આકાશમાં

જોતા આકાશમાં

આજ આવે કાલ આવે વર્ષાની આશમાં

વર્ષાની આશમાં

ઓ સાથીરે…

આજ આવે કાલ આવે વર્ષાની આશમાં

પુણી જેવા વાદળાથી આંખો ઉભરાય…ઘરના મોભ

માલકની મહેર થઇ ખેડૂના લાભમાં

ખેડૂના લાભમાં

દોડી દોડી વાદળા આવ્યા છે આભમાં

આવ્યા છે આભમાં

ઓ સાથીરે

દોડી દોડી વાદળા આવ્યા છે આભમાં

સામ સામે દોડી દોડી કયારે છલકાય…ઘરના મોભ

ગુસ્સામાં મેઘ ગરજે વાદળાને ડારવા

વાદળાને ડારવા

વીજરાણી દોડી આવી મેઘરાજા વારવા

મેઘરાજા વારવા

ઓ સાથી રે…..

વીજરાણી દોડી આવી મેઘરાજા વારવા

‘ધુફારી’ કહે મેઘ વરસે ખેડૂ હરખાય

૨૨-૧૨-૨૦૧૩

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: