મુક્તકો

Pearls   

મુક્તકો’

ગગન ગોખથી આગ વરસે ને ચઢતો જાતો પારો

બધી રાખ ફંફોસી જોઇ મળ્યો નહી એક તીખારો

‘ધુફારી’ની બધી વ્યર્થ મથામણ તેનો થયો મુંઝારો

મને જડતો નથી કિનારો મારો ક્યાંથી આવે આરો

૦૭-૧૧-૨૦૧૩

@@@@@

મદિરા હો ભલે જુની નવી બોટલ મહીં ભરવું

કહેલી વાત જુનીથી કદી ફરવું થયું મરવું

મળે છે માનવી મીઠા સદાએ પ્રેમ કરનારા

છતાં શાને‘ધુફારી’ને થયું મીઠા પ્રેમથી ડરવું

@@@@@

મળેલી જીન્દગી જેવી મધુરી મેં હતી માની

હતી થોડી અધુરી પણ સદા પુરી હતી માની

‘ધુફારી’ને નથી પરવાહ ન વાગે સુર પંચમની

છતાં સુરાવલી વાગી હતી માની સદા પુરી

૧૦-૧૧-૨૦૧૩

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: