એ મને જોતો નથી

SAD

“એ મને જોતો નથી”

નિકળી અભિસાર કરવા એ મને જોતો નથી;

શું હશે તેના હ્રદયમાં કે મને જોતો નથી.

કેટલી લઇ માવજતથી કેશમેં ગુંથ્યા હતા;

વ્યર્થ એ મહેનત હતી જો એ મને જોતો નથી

આંખમાં મેં મેસ આંજી મોહ કેરા પાસની;

મોહના કામણ થયા ના એ મને જોતો નથી

હોઠ દાબી દાંતમા મલકાટ મેં વેર્યો હતો;

જડભરત મલક્યો નહીં કારણ મને જોતો નથી;

ના સહન થાતું પરાજય મેં ‘ધુફારી’ને કહ્યું;

અંધ છે એ માનવી તેથી તને જોતો નથી.

૧૦-૦૯-૨૦૧૩

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: