એ મને જોતો નથી

SAD

“એ મને જોતો નથી”

નિકળી અભિસાર કરવા એ મને જોતો નથી;

શું હશે તેના હ્રદયમાં કે મને જોતો નથી.

કેટલી લઇ માવજતથી કેશમેં ગુંથ્યા હતા;

વ્યર્થ એ મહેનત હતી જો એ મને જોતો નથી

આંખમાં મેં મેસ આંજી મોહ કેરા પાસની;

મોહના કામણ થયા ના એ મને જોતો નથી

હોઠ દાબી દાંતમા મલકાટ મેં વેર્યો હતો;

જડભરત મલક્યો નહીં કારણ મને જોતો નથી;

ના સહન થાતું પરાજય મેં ‘ધુફારી’ને કહ્યું;

અંધ છે એ માનવી તેથી તને જોતો નથી.

૧૦-૦૯-૨૦૧૩