સખી

gusfus

સખી

વાત કરવી છે સખી તું ચાલને;

પ્રશ્નના ઉત્તર સખી તું આલને

ગાલ મારા લાલ આ શાને થયા;

શું થયું એવું સખી આ ગાલને

રોજ ચાલું એ જ રીતે ચાલતા

કેમ બદલાવી સખી આ ચાલને

લગ્નના ફેરા વગર સિંદૂર આ;

કેમ પુરાયું સખી આ ભાલને

આ ‘ધુફારી’ના પ્રણયનો રંગ છે;

દિલ મહીં તારી સખી એ વ્હાલ છે.

૩૧-૦૮-૨૧૦૧૩

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: