સખી

gusfus

સખી

વાત કરવી છે સખી તું ચાલને;

પ્રશ્નના ઉત્તર સખી તું આલને

ગાલ મારા લાલ આ શાને થયા;

શું થયું એવું સખી આ ગાલને

રોજ ચાલું એ જ રીતે ચાલતા

કેમ બદલાવી સખી આ ચાલને

લગ્નના ફેરા વગર સિંદૂર આ;

કેમ પુરાયું સખી આ ભાલને

આ ‘ધુફારી’ના પ્રણયનો રંગ છે;

દિલ મહીં તારી સખી એ વ્હાલ છે.

૩૧-૦૮-૨૧૦૧૩