શરમાય છે

heart

શરમાય છે

મળે છે આંખ મારાથી અને શરમાય છે

અદાતો છે અમારી તે છતાં શરમાય છે

કરી ત્રાંસી નજર અમને સદા જોવા ચહે

અગર નજરે ચડે હરકત સદા શરમાય છે

ગલીમાં આવશે હળવે અને સામે મળે

વળે બીજી ગલીમાં જોતા મને શરમાય છે

 સદાએ આડમાં મંડરાય છે ભમરા સમો

કરીજો આડ અળગી તો સદા શરમાય છે

નથી નરમાં કે નારીમાં રખે વ્યંડળ હશે

‘ધુફારી’તો કહે ના નર કદી શરમાય છે

૨૧-૦૮-૨૦૧૩

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: