મુબારક બાદ

india-flag

મુભારક બાદ

મારા સ્નેહીઓ ,પ્રેમીઓ અને મિત્રો 

૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ સ્વાતંત્ર દિવસમી

હાર્દિક મંગલ મનોકામના