એની એજ છે

crow

‘એની એજ છે’

ચાંદની તારા ભરેલી રાત એની એ જ છે;

હોય અજવાળી કે કાળી રાત એની એ જ જે

લીંમડા પર બેસતા યા પિપળા પર બેસતા

કાગડાઓ હોય કાળા નાત એની એ જ જે

એ જ છે દેવળ મહીં ને એ જ છે મસ્જીદ મહીં;

હાથ જોડો યા ઉઠાવો વાત એની એ જ છે

વાતની વિષયો ઘણા છે એક બીજાથી અલગ’

તે છ્તાં શબ્દો તણી અમિરાત એની એ જ છે

ભેરવી કેદાર કે મલ્હાર યા સારંગ હો;

જે ‘ધુફારી’ ગાય એ રજુઆત એની એ જ છે

૦૮.૦૭.૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: