એની એજ છે

crow

‘એની એજ છે’

ચાંદની તારા ભરેલી રાત એની એ જ છે;

હોય અજવાળી કે કાળી રાત એની એ જ જે

લીંમડા પર બેસતા યા પિપળા પર બેસતા

કાગડાઓ હોય કાળા નાત એની એ જ જે

એ જ છે દેવળ મહીં ને એ જ છે મસ્જીદ મહીં;

હાથ જોડો યા ઉઠાવો વાત એની એ જ છે

વાતની વિષયો ઘણા છે એક બીજાથી અલગ’

તે છ્તાં શબ્દો તણી અમિરાત એની એ જ છે

ભેરવી કેદાર કે મલ્હાર યા સારંગ હો;

જે ‘ધુફારી’ ગાય એ રજુઆત એની એ જ છે

૦૮.૦૭.૨૦૧૨