સોણલાં

SB

‘સોણલા’

(રાગઃ આજા સનમ મધુર ચાંદનીમેં હમ……)

કાળા નયન,કરે સોણલા સયન,

ક્યાંક ઉઘડી ન જાય

બંધ નયનોના દ્વાર,

સોણલા ન જાયે બહાર (૨),

આવે ન હાથ,કદી છોડે જો સાથ,

વિજ કેરા ઝબકારા સમ એની છે ચાલ

દોડતી હો જાણે ગઝાલ (૨)……  

કાળા નયન

એવી તે શી વાત થઇ.કેમ તું મીઠું મલકાય છે                                                          

પુછવા શું જગાડું તને,ઉંઘમાં શું દેખાય છે,

એટલાને કાજ શું,ઉંઘથી જગાડવી      )

રાત તો વીતી જશે,ઊંઘ શું બગાડવી  )(૨)

કાળા નયન…..

કાળા કાળા કેશમાં,મખમલનો આભાસ છે,

ભીની ભીની આવતી,

મઘમઘતી સુવાસ છે,

કેશની બે લટ સરે,પવનમાં એ ફરફરે,      )

ગાલ પર એની રમત,જોઉ તો મનને હરે    )(૨)

કાળા નયન

સોણલા કેરા સ્વર્ગથી,ધરતી પર લઇ આવવી,

આ અજવાળી રાત તો.તારા સંગમાં મહાલવી

એમ ‘ધુફારી’કહે,એકલો શાને રહે,         )

આ ઘડી વીતે પછી,ના કદી પાછી વળે, )(૨)

કાળા નયન…..

૧૫.૦૭,૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: