આગમન

Door

 

આગમન’

ભલેને ધોમ ધખતા હોય લૂ શિતળ પવન લાગે;

ભલે વેરાનમાં ઊભા છતાં પણ ત્યાં ચમન લાગે

ઉમંગોની તરંગોમાં તરી જાતા હતા શબ્દો;

કરી ભેગા અને વાંચ્યા મધુરા એ કવન લાગે

હતા કાગળ તણાં ફૂલો ભરીને છાબમાં મુક્યા;

ભરી ખોબો જરી જોયા મહેકતા એ સુમન લાગે

બધે ઘોંઘાટ કોલાહલ અને કોહરામની વચ્ચે;

નયન મીંચી મળ્યા ખુદને બધે શાંતિ ચમન લાગે

કદી સુનકાર ભેદીને ગઝલ સંભળાવવા આવે;

ટકોરા દ્વાર પર વાગ્યા ‘ધુફારી’ આગમન લાગે

૦૫-૧૦-૨૦૧૨  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: