મરજીવા

મરજીવો

‘મરજીવા’

પીળા પડેલા પાન સમ જે કદી ખરતા નથી

તે જીવનમાં બીકના ઓથારે કદી મરતા નથી

આંખ મીચી રાહ પર જો ચાલવા લાગ્યા પછી

ભુલથી પારોંઠના પગલા કદી ભરતા નથી

સમયના દરિયા મહીં જેઓ કદી જંપલાવશે

એ છે મરદ મરજીવા જેઓ કદી મરતા નથી

જેમના હૈયે સરિતા હરખની વહેતી હો સદા

તેઓ નિસાસા નીરાશાના કદી ભરતા નથી

કો’ કરે નિંદા અગર તો કો’ કરે કુથલી ભલે

ભંભેરણીની રાઇ મનમાં એ કદી ભરતા નથી

હૈયા તો મુલાયમ ફૂલ સમ છે એમ જે સમજે

ક્રુર થઇને કોઇના હ્રદય ઠેબે કદી ધરતા નથી

આ ‘ધુફારી’ દિલ મહીં છે ખાત્રી એવી જરૂર

કોઇ ખોટા યા નકામા કામો કદી કરતા નથી

૧૯-૦૪-૨૦૧૩

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: