વાત ધીમે કરોજી

VG

‘વાત ધીમે કરોજી’

(રાગઃ ઊંચી નીચી હૈ ડગરિયા… … …)

પાછલા પાડોસી પણ જાગતા,વાતો સાંભળવા માંગતા;

વાત ધીમે કરોજી,સજણ ધીમે કરોજી

ફળિયામાં સસરાજી જાગતા,પીઠ પછવાળે તાકતા;

વાત ધીમે કરોજી,સજણ ધીમે કરોજી

દોડતા જો આવ્યા તો લોકો વહેમાય છે;કાચા કુંવારાના હૈયા શરમાય છે

ભુખી નજર આજુબાજુ ફરે છે કોણ જાણે કોને એ શોધ્યા કરે છે

ઠંડા નિસાસા નાખતા,ચહેરાઓ હસ્તા એ દાખતા

વાત ધીમે કરોજી,સજણ ધીમે કરોજી

ખુણામાં દિવડો ઝાંખો બળે છે,અંધારૂં લાગેકે હળવે રડે છે;

બારીએથી વાયુ એવો સરે છે,લાગે કે જાણે એ પહેરો ભરે છે

વનમાં શિયાળવા રાગતા.ભુત કેરા ભણકારા વાગતા

વાત ધીમે કરોજી,સજણ ધીમે કરોજી

આંખોની વાતોને હોઠે ન લાવો,હૈયામાં પ્રીત કેરો વાગે છે પાવો

મણિધર સમાણું મનડું ડોલે છે,મીઠા બે શબ્દો તું જ્યારે બોલે છે

‘ધુફારેી’પણ કહેવા એ માગતા,આવો નહીં એમ કદી ભાગતા \

વાત ધીમે કરોજી,સજણ ધીમે કરોજી

૨૭.૦૭.૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: