કોઇને કહેતા નહીં

‘કોઇને કહેતા નહીં’

(રાગઃઆપકી આંખોમેં કુછ… … … )

કોઇને કહેતા નહીં એવું કહી કહેવાય છે;
નામ દઇ કહેનારનું ને વાત એ કહેવાય છે.

વાત જે પરદા મહીં હો રાખવાની એ બધી,
કાનમાં ને શાનમાં સમજાવવાની તે બધી;
ખુદ રહી પરદા મહીં ને વાત એ કહેવાય છે,
કોઇને કહેતા નહીં એવું કહી કહેવાય છે
નામ દઇ કહેનારનું ને વાત એ કહેવાય છે.

વાત ફિક્કી ફસ રહે તો કાન કો’ધરતું નથી,
ના ‘ધુફારી’ સાંભળે તો કાજ એ સરતું નથી;
તો મસાલા મેળવીને વાત એ કહેવાય છે,
કોઇને કહેતા નહીં એવું કહી કહેવાય છે.
નામ દઇ કહેનારનું ને વાત એ કહેવાય છે.

૦૭.૦૪.૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: