અમે દોડયા

“અમે દોડ્યા”

તમોને કેન્દ્રમાં રાખી અમે વર્તુળમાં દોડ્યા
ન સમજાયું કે શા માટે અમે વર્તુળમાં દોડ્યા

ન’તા કો કાવ્ય લખવાના ન’તા કો લેખ લખવાના
છતા પણ શબ્દ સથવારે અમે વર્તુળમાં દોડ્યા

હતા પ્રશ્નો ઘણા એવા મળ્યા નો’તા જવાબો પણ
કલમ કાગળ ઉપાડીને અમે વર્તુળમાં દોડ્યા

તમારા હાસ્યના ગુંજન અમારા કાનમાં આવ્યા
ગણી લઇ એહને સરગમ અમે વર્તુળમાં દોડ્યા

“ધુફારી”કેન્દ્રમાં જોયું ન’તુ ત્યાં કોઇ પણ ઊભુ
ન જાણે શી હતી ભ્રમણા અમે વર્તુળમાં દોડ્યા

૦૩.૦૩.૨૦૧૨ ૦૩.૪૦