શે’ર

શે’ર

ન જાણે કેટલા સાથે,પ્રણયના ફાગ ખેલ્યા છે;
‘ધુફારી’ બેવફા તેને છતાં પણ કોઇ તો કહેતું નથી.
-@-
કહો ધતરાષ્ટ્ર થઇ જાશું,નથી બીજો કશો રસ્તો;
‘ધુફારી’ એમને કહી દો,ન આવે આ તરફ ક્યારે.
-@-
પુષ્પો તો રોજ બાગમાં ખીલે,અને કરમાય છે;
પણ ‘ધુફારી’આ ભ્રમર શા કારણે શરમાય છે.
-@- ૦૮.૦૩.૨૦૦૬
બે ઘડીને કાજ તારી,વાત હું માની લઉ ભલે;
છે‘ધુફારી’ને અનુભવ એ વાત ના માની શકે.
-@-
નોંધ રાખે છે ‘ધુફારી’,રોજના બ્હાના તણી;
આજ જોવું એટલું છે,શું નવું બ્હાનું હશે.
-@-
ત્રેશઠ વરસ માશુક જેવી,ચાલી રહી સંગાથમાં;
ક્યારે’ધુફારી’બેવફા સમ,છોડી જશે આ જીન્દગી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: