શે’ર

શે’ર

ન જાણે કેટલા સાથે,પ્રણયના ફાગ ખેલ્યા છે;
‘ધુફારી’ બેવફા તેને છતાં પણ કોઇ તો કહેતું નથી.
-@-
કહો ધતરાષ્ટ્ર થઇ જાશું,નથી બીજો કશો રસ્તો;
‘ધુફારી’ એમને કહી દો,ન આવે આ તરફ ક્યારે.
-@-
પુષ્પો તો રોજ બાગમાં ખીલે,અને કરમાય છે;
પણ ‘ધુફારી’આ ભ્રમર શા કારણે શરમાય છે.
-@- ૦૮.૦૩.૨૦૦૬
બે ઘડીને કાજ તારી,વાત હું માની લઉ ભલે;
છે‘ધુફારી’ને અનુભવ એ વાત ના માની શકે.
-@-
નોંધ રાખે છે ‘ધુફારી’,રોજના બ્હાના તણી;
આજ જોવું એટલું છે,શું નવું બ્હાનું હશે.
-@-
ત્રેશઠ વરસ માશુક જેવી,ચાલી રહી સંગાથમાં;
ક્યારે’ધુફારી’બેવફા સમ,છોડી જશે આ જીન્દગી.