મળીગ્યા’તા

મળીગ્યા’તા

રાહમાં ચાલ્યા અચાનક ત્યાં મળીગ્યા’તા તમે;
ના અમે ધાર્યુ હતુ કંઇ ત્યાં મળીગ્યા’તા તમે.

શું તમે કહેશો મને યા હું તમોને શું કહું;
ગડમથલ આ ચાલતી’તી ત્યાં મળીગ્યા’તા તમે.

મુજ ગમાનો અણગમાનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો નથી;
શું ગમે તમને વિચારું ત્યાં મળીગ્યા’તા તમે.

જો મળી જાસો કદી તો ચાલસુ સંગાથમાં;
મન મહીં ઇચ્છા કરી’તી ત્યાં મળીગ્યા’તા તમે.

બસ ત્રિભેટો જ્યાં મળે છે ત્યાં લગી તો ચાલશું;
રાહ મારી મેં ધરી’તી ત્યાં મળીગ્યા’તા તમે.

આમ અણધાર્યું બધું થાતું હશે શાને કહો;
પુછવા ચાલ્યો ”ધુફારી” ત્યાં મળીગ્યા’તા તમે.

૦૬.૦૩.૨૦૧૨