ગમતી હતી

ગમતી હતી”

કોણ જાણે કેટલા સંગ ફાગ તું રમતી હતી;
એમ સૌ કહેતા હતા કે તું બહુ ગમતી હતી.

કોઇની તંદ્રા મહીં તો કોઇની નિદ્રા મહીં;
મન જગત હરકોઇના તું  તો સદા ભમતી હતી.

કોઇને તારું વદન તો  કોઇને તારું બદન;
કોઇને ઝુલ્ફો અગર તો ચાલ પણ ગમતી હતી.

નેણના બાણો થકી ઘાયલ થતા’તા કેટલા;
હોઠ તું જ્યારે મરોડે એ અદા ગમતી હતી.

આંખની ભિનાસમાં પણ કેટલા ડૂબ્યા હશે;
કેટલા ડૂબ્યા નહીં તો આંખ તમતમતી હતી.

જોયેલા મૃગજળ મહીં ડૂબ્યો “ધુફારી” ના કદી;
હાજરી તારી છતા પણ એટલી ગમતી હતી.

૦૪.૦૩.૨૦૧૨ ૧૩.૩૦