પ્રશ્નો

“પ્રશ્નો”

સાગર તણી ભરતી સમા આ સ્પંદનો કાં જાગતા;
આ સ્પંદનો કેરા કહો સૌ ઉત્તરો કાં માગતા.

વણઝાર છે પ્રશ્નો તણી ને ઉત્તરો જો ના મળે;
પ્રશ્નો બધા વિલાયલા યા તો નકામા લાગતા.

શાને નકામા પ્રશ્નને બહેલાવવા મથવું પડે;
ને પછી બહેલાયલા પ્રશ્નો  જવાબો માગતા

પ્રશ્નની પ્રશ્નાવલિના ઉદ્ભવે એવા વલય;
કેન્દ્રમાં ભાનુ ગણી ત્યાં ગ્રહ બધા હો ભાગતા.

નાકશું પુછો “ધુફારી”ને અહીં આવ્યા પછી;
ના સવાલો હો કશા ને ના જવાબો માગતા.

૦૪.૦૩.૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: