મુકત્તક

“મુકત્તક”

મેં તને મળવા ચહી તું આંખથી ઓજલ થઇ
નિદ્રા વગર જાગ્યો હતો આંખ પણ બોજલ થઇ
મુદ્રિકા પહેલા મિલનની યાદમાં તેં આપી હતી
મેં ધરી છે ત્યારથી આ આંગળી બોજલ થઇ
૨૭/૦૫/૨૦૧૧
-@-
ઝંખના પામ્યા પછી પણ એમ શાને થાય છે,
ઝંખના મારી ન’તી આ એમ શાને થાય છે;
મયકદામાં જામ ઠલવાયા “ધુફારી” કંઠમાં,
ઝંખનાના જામ નો’તા એમ શાને થાય છે,
૧૭.૦૪.૨૦૦૭
-@-
આજ કાળા વાદળો છે આભમાં,
ઘોર અંધારૂં થયું છે આભમાં;
છે ઘટા ઘનઘોર રાતી વિજળી,
જો થશે વરસાદ તો છે લાભમાં.
૧૯.૦૨.૨૦૧૨
-@-
રોટલીની લાલસા કેવી પડી માનવ મહીં,
રોટલી આગળ ધપે ને માનવી પાછળ રહી;
પેટને પાપી કહીને પાપ કરતો માનવી,
શૂળ ઊભા એ કરે છે આમળી કે વળ દઇ.
૧૯.૦૨.૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: