સખી ચાલ

“સખી ચાલ”

સખી ચાલ આજે હમીસર કિનારે;

મધુરી ક્ષણોના મધુરા સહારે

     તને જે ગમે છે ગુલાબી એ સાડી;

     જરીના ભરતથી ભરેલી જે સુંદર,

     ધવલ ફૂલ વેણી અગર ના મળેતો,

     કલી બે ધરીલે તું ઝુલ્ફોની અંદર

     સખી ચાલ આજે… … ,,,

નયનના ભમરની એ વંકી કમાનો

અને લાલ બિંદી કરેલી હો ભાલે

હ્રદય તો કદી જાય ધબકાર ચુકી

લટકતી મટકતી કમરથી તું ચાલ

સખી ચાલ આજે… … …

     કરોના કંકણના સાથે ધરીલે

     મને જે ગમે લાલ ચુડી સલોણી;

     ખનકશે એ ત્યારે તું પાલવ સવાંરે

    “ધુફારી” સફર છે વાહન વિહોણી

     સખી ચાલ આજે… ,,, ,,, ,,,

     ૦૫/૦૩/૨૦૧૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: