રાહ મહીં

“રાહ મહીં”

(રાગઃખ્વાબ હો યા કોઇ હકિકત કોન હો…)

રાહ મહીં તું રોજ મળે છે મીઠડું મલકાતી

કાજળકાળા નેણ મળેતો કેટલું શરમાતી

ઉર મહીં કેટલા સ્પંદનો જાગતા

એ જ ભેગા મળી ઉત્તરો માંગતા

રાહ મહીં તું રોજ મળે… … … … …

જો મને ના મળે તો મને ના ગમે

કેમ તું ના મળી પ્રશ્ન એ ના સમે

રાહ મહીં તું રોજ મળે… … … … …

તું અમસ્થુ હસે કે તને પ્રેમ છે

યા“ધુફારી”ને થયો પ્રેમ નો વ્હેમ છે

રાહ મહીં તું રોજ મળે… … … … …

૩૧/૦૧/૨૦૧૨