કોણ સમજે છે

“કોણ સમજે છે?”

કરે છે પ્રેમની વાતો છતાં પણ કોણ સમજે છે?
ભલેના હોય કંઇ નાતો છતાં પણ કોણ સમજ છે?

મિલનની છે મજા માણી સદા સહવાસમાં રહીને;
વિરહની છે પછી લાણી છતાં પણ કોણ સમજે છે?

સદા શિતળ પવન વહેશે કદી તો ના બને એવું
કદી વંટોળ પણ ઉભરે છતાં પણ કોણ સમજે છે?

સદા ફૂલો બધે મળતા રહે એવું બને ક્યાંથી
મળે ના પાનખરમાં એ છતાં પણ કોણ સમજે છે?

વિસ્મય છે “ધુફારી”ને ગમેછે હોય જે સારૂં;
નઠારૂં ક્યાં જશે બોલો છતાં પણ કોણ સમજે છે?

૨૮/૦૧/૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: