શુભેચ્છા

સર્વે મિત્રોને ગણ તંત્ર દિવસ મુબારક,

આઝાદી અમર રહો,

વંદે માતરમ્‌