શું કરશો?

શું કરશો?

આંખમાં આંખો પરોવી જોઇ શું કરશો?
ભેદ ના મળશે કશા પણ જોઇ શું કરશો?

ઉર તણાં ઊડાંણમાં છે કેટલા ભરમો
તાગ ના મળશે કશા પણ જોઇ શું કરશો?

જેટલા ડૂમા છે ભર્યા તેટલા ડુસકા
છે સરિતા આંસુઓની જોઇ શું કરશો?

એ જ તો મારી અમાનત ના કશું બીજું
ના તમારા કામનું કંઇ  જોઇ શું કરશો?

ત્યાં“ધુફારી”દ્વાર પર દરવાન સમ ઊભો
બારણાં છે બંધ તેને જોઇ શું કરશો?

૨૭-૧૨-૨૦૧૧