રાત

“રાત”

વાત કરતા રાત નીકળી જાય છે
કોઇ રસપદ વાત ઝકળી જાય છે

બાંધવા ચાહો સમય બંધાય ના
ને હવામાં સમય પીગળી જાય છે

માનવી ગફલત મહીં શાને રહ્યો
એટલે વ્હેલો એ ખખડી જાય છે

મદ ચડે યૌવન તણો જેને કદી
માર્ગ લીસાપર એ લથડી જાય છે

આ “ધુફારી” યાદ આવે જો કદી
શું થયું જો રાત નીકળી જાય છે

૧૦/૦૧/૨૦૧૨   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: