રડેલો કેમ?

“રડેલો કેમ?”

મને મારા મને પુછ્યું રડેલો કેમ શા માટે?
મળ્યું કારણ અચાનક શું રડેલો કેમ શા માટે?

ગમો ધરબાયલા છે કેટલા ઉરની કરાડોમાં;
હતું એવું અનેરૂં શું રડેલો કેમ શા માટે?

બધા છે હેત કરનારા અને સન્માન દેનારા
કરેલો દ્રોહ ત્યાં કોણે રડેલો કેમ શા માટે?

ન કચવાયો કદી કોઇ તમારા દ્વાર પર આવી;
તમારી ભૂલ ક્યાં થઇ ગઇ રડેલો કેમ શા માટે?

રહો છો ખુદ મહીં ખોવાયલા નીશા તણાં ખોળે;
બનીને શૂળ ભોંકાયા સદા યાદોની તણી વાટે;

નથી એથી ઘવાયા તો રડેલો કેમ શા માટે?
“ધુફારી”ને છતાં કહી દો રડેલો કેમ શા માટે?

૦૨/૦૧/૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: