રડેલો કેમ?

“રડેલો કેમ?”

મને મારા મને પુછ્યું રડેલો કેમ શા માટે?
મળ્યું કારણ અચાનક શું રડેલો કેમ શા માટે?

ગમો ધરબાયલા છે કેટલા ઉરની કરાડોમાં;
હતું એવું અનેરૂં શું રડેલો કેમ શા માટે?

બધા છે હેત કરનારા અને સન્માન દેનારા
કરેલો દ્રોહ ત્યાં કોણે રડેલો કેમ શા માટે?

ન કચવાયો કદી કોઇ તમારા દ્વાર પર આવી;
તમારી ભૂલ ક્યાં થઇ ગઇ રડેલો કેમ શા માટે?

રહો છો ખુદ મહીં ખોવાયલા નીશા તણાં ખોળે;
બનીને શૂળ ભોંકાયા સદા યાદોની તણી વાટે;

નથી એથી ઘવાયા તો રડેલો કેમ શા માટે?
“ધુફારી”ને છતાં કહી દો રડેલો કેમ શા માટે?

૦૨/૦૧/૨૦૧૨

રાત

“રાત”

વાત કરતા રાત નીકળી જાય છે
કોઇ રસપદ વાત ઝકળી જાય છે

બાંધવા ચાહો સમય બંધાય ના
ને હવામાં સમય પીગળી જાય છે

માનવી ગફલત મહીં શાને રહ્યો
એટલે વ્હેલો એ ખખડી જાય છે

મદ ચડે યૌવન તણો જેને કદી
માર્ગ લીસાપર એ લથડી જાય છે

આ “ધુફારી” યાદ આવે જો કદી
શું થયું જો રાત નીકળી જાય છે

૧૦/૦૧/૨૦૧૨