“મળેલી તું મને શાને?”

“મળેલી તું મને શાને?”

મને ગમતું નથી ક્યાં પણ મળેલી તું મને શાને?

હવે રમતું નથી ક્યાં મન મળેલી તું મને શાને?

હતી આલમ અનેરી એ ભરેલી મોજ મસ્તીની;

મસ્તીની કરી પસ્તી મળેલી તું મને શાને?

સદા રહેતા હતા નયનો ભરેલા ગાઢ નિદ્રાથી;

હવે વેરણ થઇ બેઠી મળેલી તું મને શાને?

ન જાણે કેટલા ચક્કર ફરી લીધા હતા ત્યાં મેં;

ફરી તું ના મળી મુજને મળેલી તું મને શાને?

ન રહેવાતું ન સહેવાતું થયો છે હાલ એ મારો;

“ધુફારી”ને જરા કહેજે મળેલી તું મને શાને?

૦૨/૦૧/૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: