જાય છે

“જાય છે”

હું નથી એ જાણતો કે આમ શાને થાય છે?
રાહ પર ચાલ્યા પછી એ રાહ બદલી જાય છે
નામ જેના યાદ હો તેતો કદી મળતા નથી;
જે મળે છે એમના મન નામ ભુલી જાય છે?
રોજ દેવાલય મહીં જે બોલતા’તા પ્રાર્થના;
કોઇને શિખવાડતા મન શબ્દ ભુલી જાય છે?
આંખજે ઘોંઘાટમાં મિચાયલી રહ છે સદા;
તે અચાનક શાંત થાતા કેમ ઉઘડી જાય છે?
કેટલા વર્ષો પછી મોકો મળ્યો મળવા તણો;
એ “ધુફારી” નો સમય મન કેમ ભૂલી જાય છે?

૦૪/૦૧/૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: