૨૦૧૧નું સરવૈયું

Your Annual Report from WordPress.com

Your 2011 in blogging

Our stats helper monkeys have been busy putting together a personalized report detailing how your blog did in 2011! Here’s a sneak peek:

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
https://dhufari.wordpress.com/2011/annual-report/

Don’t want annual reports? You can unsubscribe by clicking here.

ચાહી હતી

“ચાહી હતી”

(રાગઃઆપકી આંખોમેં કુછ મહેંકે હુવેસે ખ્વાબ હૈ)

મેં તને ચાહી હતી એ વાત જુની થઇ ગઇ;
એ સમય ચાલ્યો ગયો ને યાદ એની રહી ગઇ
મેં તને ચાહી હતી … … …

તું મળેલી જે જગા પર આજ તું મળજે મને;
યાદના સંભારણાઓ શોધશું જઇ ત્યાં કને,
લાગશે એવું કદાચિત સાંજ પલ્લવિત થઇ ગઇ;
મેં તને ચાહી હતી … … …

પ્રેમનો એકરાર તો તેં કદી કિધો નથી;
તે કદી એ વાતનો સંકેત પણ દિધો નથી,
શી હતી એવી વ્યથા કે વાત ગર્ભિત રહી ગઇ,
મેં તને ચાહી હતી … … …

ચાલ એવી છોડ પણ બણજે હતું વીતી ગયું;
યા થયેલી હાર કોની કોણ ત્યાં જીતી ગયું,
ના “ધુફારી” બોલશે પણ વાત ચર્ચિત થઇ ગઇ;
મેં તને ચાહી હતી … … …

૧૬/૦૯/૨૦૧૧